APIA comunica date privind termenul final de vizare a carnetelor de rentă viageră

APIA comunica date privind termenul final de vizare a carnetelor de rentă viageră

- in Actualitate
329
0
Spread the love

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reamintește că termenul limită până
la care rentierii agricoli ori împuternicitul/mandatarul/curatorul, pot transmite documentele
specifice privind acordarea rentei viagere agricolă este data de 31 august 2020.
Pentru obţinerea vizei aferente anului 2019, documentele care se vor transmite prin
mijloace electronice (telecomunicații), la Centrele județene/locale APIA, respectiv al
Municipiului Bucureşti, se regăsesc enumerate mai jos:
1) carnetul de rentier agricol;
2) actul de identitate al solicitantului;
3) decizia de la comisia de expertiză medicală – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală
gradele I și II / decizia de la comisia de expertiză medicală și decizia de pensionare la limită de
vârstă – pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală gradele I și II a cărei pensie de invaliditate
devine pensie pentru limită de vârstă;
4) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă din
care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, numai pentru
cazurile în care solicitarea vizării carnetului de rentier agricol este făcută de un reprezentant
legal;
5) contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 2011,
cu respectarea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994), cu modificările şi completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Codului civil.) Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011;
6) extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul
României, în lei. (extrasul se depune opţional);
7) declarația pentru obţinerea vizei anuale conform modelului din Anexa la Normele
metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI Renta viageră agricolă” din Legea nr.
247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente,
norme aprobate prin Ordinul nr. 1272/2005.
Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea 247/2005
Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor
celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar
calculat de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat
poştal sau virament bancar.

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului,
renta datorată acestuia în anul 2018 poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia respectării
prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, și a depunerii la oricare Centru judeţean al APIA,
respectiv al Municipiului Bucureşti, până la data limită 15.10.2020, a cererii de moștenitor
însoțită de următoarele documente justificative:

 • carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original);
 • copie a certificatului de deces;
 • copie a actului de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor,
  certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ”definitivă”);
 • copie B.I/C.I./paşaport al moştenitorului;
 • împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind
  solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului (original);
 • extras de cont pe numele moștenitorului.
  Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anului următor
  celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de
  plată se poate relua și după acest termen până la 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv
  în caz de deces, către moștenitorii acestora.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may also like

Tulai mumă……Diana Șoșoacă și Luis Lazarus în Parlamentul European!

Spread the love Când aud mă șochează asta